Rury stalowe

OGÓLNE INFORMACJE

Rury:

 • Wytwarzane są w procesie hartowania poszczególnych części a następnie są obustronnie spawane i naświetlane.
 • Są zgodne ze standardami EN, DIN, API, STN oraz zgodne z innymi wzajemnie uzgodnionymi standardami i warunkami technicznymi.
 • Produkowane są w następujących wymiarach: średnice od 406 mm do 1420 mm i grubości ścian od 5.0 mm do 12.5 mm, długości od 8 m do 14 m lub też dowolne długości z tolerancją w zależności od danego standardu. Dostępne są również w zależności od porozumienia długości od 1.5 m do 8 m lub też długości maksymalnie do 18 m.
 • Są produkowane ze stali mikrolegowanej o niskiej zawartości węgla z gwarancją wytrzymałości spawów.
 • Podlegają dokładnej kontroli za pomocą promieni Roentgena i ultrasonografu co ma zapewnić ich wysoką jakość i niezawodność.

System kontroli jakości jest potwierdzony przez:

 • w odniesieniu do normy EN ISO 9001 i normy DIN EN ISO 14 001 przez firmę TW TÜV,
 • w odniesieniu do normy API Spec. Q1 i normy 5L przez Amerykański Instytut Paliw,
 • w odniesieniu do normy B/05/293/98.

rury o różnych średnicach

Sposób dostarczania rur:

 • bez zabezpieczenia powierzchni,
 • z tymczasową ochroną powierzchni za pomocą nałożonej cienkiej warstwy asfaltu lub innych materiałów chroniących przed korozją,
 • z izolacją polietylenową przy porozumieniu, dotyczy to DIN 30 670, DIN 30 672
 • z osłoną cementową wewnątrz rury, dotyczy to DIN 2614 i ®K SO 00 0035.

Wykorzystanie rur:

 • gazociągi,
 • ciepłociągi,
 • wodociągi,
 • kanalizacje,
 • konstrukcje.

Testowanie

Jeżeli przeprowadzone testy odbiegają od przyjętych w tym względzie norm (standardów) jakości, lub też właściwości danych rur są gwarantowane w specjalnym porozumieniu partnerów, techniczne warunki takich testów powinny zostać uzgodnione przed podpisaniem umowy na dostawę.

Nadzór wyrobów

Rury dostarczane są po podpisaniu kontraktu sprzedaży przez obie strony.

Specjalne uzgodnienia co do właściwości technicznych

W przypadku wielokrotnych dostaw przeznaczonych dla poszczególnych użytkowników, istnieje możliwość porozumienia się co do specjalnych wymagań technicznych.

Minimalna wielkość zamówienia

Minimalna wielkość zamówienia zostanie ustalona w umowach z klientami.


OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY:

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY FIRMY UNISET  RSSP DLA ODBIORCÓW KRAJOWYCH  I  ZAGRANICZNYCH.

 1. Zamówienie uważa się za zrealizowane przy zachowaniu tolerancji +/- 2% wielkości potwierdzonej w stosunku do wykonania dostawy. Zrealizowanie dostawy tej ilości jest dowodem wykonania przedmiotu umowy i stanowi podstawę fakturowania należności z tego tytułu z zastrzeżeniem pkt. 2;
 2. W przypadku nie dokonania odbioru wyrobów przez Kupującego z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedającego w ciągu 3 dni roboczych, Kupujący będzie obciążany kosztami składowania, których wielkość będzie wynosić odpowiednio 0,2% wartości rur z przeterminowanym odbiorem za każdy dzień zwłoki. Sprzedający zastrzega sobie w takim przypadku prawo do zafakturowania wykonanych wyrobów. Równocześnie Sprzedający zastrzega sobie w takim przypadku wstrzymanie realizacji pozostałych zamówień bez ponoszenia jakichkolwiek kar z tytułu opóźnionych dostaw oraz prawo rozdysponowania nieodebranego wyrobów w przypadku jego nie zafakturowania bez żadnych konsekwencji finansowych;
 3. Jeżeli Kupujący nie dokona odbioru wyrobów w terminie, wówczas ryzyko przypadkowej utraty i uszkodzenia wyrobów przechodzą na Kupującego z chwilą z którą Kupujący powinien był odebrać wyroby;
 4. Termin płatności liczony jest od daty wystawienia faktury na przedmiot umowy;
 5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedającego;
 6. W przypadku nie dokonania płatności przez Kupującego w ustalonym terminie, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji pozostałych zamówień, wstrzymania odbioru wyrobów gotowych, rozdysponowania nieodebranego towaru bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu oraz do zbycia wierzytelności Kupującego;
 7. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego od obowiązku zapłaty za przedmiot umowy;
 8. Przedmiot niniejszej Umowy pozostaje własnością Sprzedającego aż do momentu gdy Kupujący zapłaci całkowitą wartość wyrobów nawet, gdy został on dostarczony, przerobiony lub zmontowany razem lub osobno z innym materiałem należącym do Kupującego lub jego kooperantów. Prawo własności nie ma wpływu na jakiekolwiek postanowienia niniejszego potwierdzenia zamówienia dotyczących przeniesienia ryzyka związanego z przedmiotem Umowy na Kupującego. Kupujący oświadcza, że przedmiot niniejszej Umowy będzie wyłączony z jakichkolwiek działań prawnych Kupującego podejmowanych w związku z ogłaszaniem upadłości lub układania się z wierzycielami, otrzymaniem polecenia likwidacji lub gdy zarządzono wyznaczenie administratora do zarządzania sprawami, interesami i majątkiem drugiej strony lub został wyznaczony syndyk jakichkolwiek aktywów lub zobowiązań drugiej strony lub jeżeli wynikają okoliczności, które upoważniają sąd lub wierzyciela do wyznaczenia syndyka lub powiernika, lub które upoważniają sąd do wydania decyzji o rozwiązaniu, lub gdy druga strona podejmuje lub ponosi jakiekolwiek podobne lub analogiczne działania w związku z zadłużeniem;
 9. Sprawy nie uregulowane w niniejszej Umowie będą rozstrzygane w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Do rozstrzygania spraw spornych właściwym jest Sąd Gospodarczy w Gdańsku.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY UNISET RSSP DLA ODBIORCÓW KRAJOWYCH

1. Umowa

1.1 Czas dostawy

Sprzedający dołoży należytych starań, aby dotrzymać terminu dostawy lub terminu wymaganego przez Kupującego, ale taki termin lub terminy nie są ani zagwarantowane ani uznawane za sedno Umowy. Opóźnienie w dostawie łącznie z dostawą późniejszą niż data lub daty ustalone w dokumentach Umowy nie powinno stanowić podstawy do zerwania Umowy. Sprzedający nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek koszty, wydatki, szkody lub odszkodowanie spowodowane opóźnioną dostawą, a Kupujący nie będzie uprawniony do uchylania się od Umowy ani do podejmowania środków zapobiegawczych z tytułu opóźnienia dostaw, o ile nie zostało to wyraźnie uzgodnione w formie pisemnej, że Sprzedający będzie odpowiedzialny, z wykluczeniem jakichkolwiek środków zapobiegawczych, do zapłacenia za umowne odszkodowanie za niewykonanie umowy, jeżeli szczegółowo zostało to uzgodnione.

1.2 Warunki dostawy

Warunki dostawy są określone w „Potwierdzeniu Zamówienia”. O ile inaczej nie ustalono na piśmie, Umowa jest zawarta na bazie FCA UNISET RSSP według Incoterms 2010. Sprzedający powinien powiadomić Kupującego kiedy produkty będą gotowe do odbioru w uzgodnionym miejscu, a Kupujący powinien odebrać je bez opóźnienia. Jeżeli produkty nie będą odebrane przez Kupującego, Sprzedający może je wysłać lub składować u siebie, jeśli uzna to za stosowne, na koszt Kupującego. Po spełnieniu warunków związanych z dostawą produktów wygasa zobowiązanie Sprzedającego, ryzyko przechodzi na Kupującego, jak również obowiązek zapłacenia zakontraktowanej ceny. Sprzedający może według własnego uznania dostarczyć i zafakturować produkty w ratach, a każda dostawa będzie traktowana jako osobny kontrakt. Reklamacje Kupującego dotyczące uprzednio dostarczonych produktów nie zwalniają Kupującego z zobowiązania odebrania kolejnych dostaw zamówionych produktów. W przypadku nie dokonania odbioru wyrobów z winy Kupującego w ciągu 5 dni Sprzedający zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami składowania, których wysokość będzie wynosić odpowiednio 0,7% wartości rur z przeterminowanym odbiorem za każdy dzień zwłoki. Sprzedający zastrzega sobie w takim przypadku prawo do zafakturowania wykonanych wyrobów. Równocześnie Sprzedający zastrzega sobie w takim przypadku wstrzymanie realizacji pozostałych zamówień bez ponoszenia jakichkolwiek kar z tytułu opóźnionych dostaw oraz prawo rozdysponowania nieodebranego wyrobu w przypadku jego zafakturowania bez żadnych konsekwencji finansowych. Reklamacje dotyczące wcześniejszych dostaw produktów zgłoszone przez Kupującego nie powinny zwalniać Kupującego z obowiązku przyjęcia przyszłych dostaw zamówionych produktów.

1.3 Przedmiot umowy

Przedmiot umowy (dostawy) zostanie odebrany przez Kupującego w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia Sprzedającego o gotowości wyrobów do odbioru. Jeżeli Kupujący nie akceptuje miejsca oraz czasu dostawy wyrobów wcześniej uzgodnionych i zapisanych w Umowie, lub nie dostarcza wymaganej instrukcji wysyłkowej, to Sprzedający jest uprawniony, według własnego wyboru składować produkt na koszt i ryzyko Kupującego, uznając te czynności jako unikanie dostawy lub dać Kupującemu dodatkowy czas na odbiór wyrobów. Po upływie dodatkowego terminu odbioru wyrobów, Sprzedający ma prawo odstąpić od sprzedaży i żądać odszkodowania.

Jakakolwiek oferta złożona przez Sprzedającego nie jest wiążąca i jest jedynie zaproszeniem dla Kupującego do złożenia oferty zakupu. Każde zamówienie Kupującego złożone Sprzedającemu zgodnie z ofertą lub w inny sposób nie będzie wiążące dla Sprzedającego. Umowa wchodzi w życie z chwilą pisemnej akceptacji zamówienia przez Sprzedającego („Potwierdzenie Zamówienia”). Jakiekolwiek uwagi dotyczące Potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego powinny zostać złożone bezzwłocznie, jednak nie później niż do pięciu dni (5) od daty Potwierdzenia Zamówienia. Warunki te powinny obejmować i regulować każdą umowę sprzedaży produktów pomiędzy Kupującym i Sprzedającym („Umowa”) i powinny być wiążące wobec jakiegokolwiek pisemnego lub ustnego ustalenia podjętego przed wejściem umowy w życie, chyba, że Sprzedający wyraźnie zgodzi się z nimi na piśmie. Jakiekolwiek standardowe warunki przedstawione przez Kupującego oraz jakiekolwiek broszury, katalogi, instrukcje obsługi i ulotki Sprzedającego lub korespondencja pomiędzy Kupującym i Sprzedającym nie będą miały żadnego skutku prawnego.

2. Płatność

Całkowita płatność

Wartość umowy oraz warunki płatności są określone w Potwierdzeniu Zamówienia. O ile nie zostało ustalone inaczej pismem, Kupujący powinien zapłacić kwotę w całości w ciągu 30 dni od daty faktury. Płatność jest uznana za dokonaną jedynie wtedy kiedy cała kwota zostanie uznana nieodwołalnie na rachunku Sprzedającego w walucie podanej na fakturze. Kupujący nie jest upoważniony do wstrzymania płatności lub częściowej płatności za jakąkolwiek kwotę przypuszczalnie przypadająca do zapłaty w formie kompensaty lub wzajemnego potrącenia. Wszystkie koszty bankowe poza Polską są na rachunek Kupującego. Kupujący będzie zobowiązany do określenia każdej kwoty przy dokonywaniu przekazu podając numer / datę faktury i numer kontraktu. Jeżeli jakiekolwiek wyprodukowane produkty awizowane do wysyłki przez Sprzedającego, nie zostaną odebrane w całości przez Kupującego w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty awizacji przez Sprzedającego to takie produkty będą zafakturowane.

2.2 Środki zapobiegawcze w związku z niedotrzymaniem zobowiązania w dokonaniu płatności

W przypadku, gdy Kupujący nie dotrzyma zobowiązania jakiejkolwiek płatności według Umowy,
i) Sprzedający ma prawo po stosownym zawiadomieniu Kupującego do wycofania się ze wszystkich umów z Kupującym lub do zawieszenia dostaw wszelkich produktów lub do dokonania przyszłych dostaw na takich warunkach jakie Sprzedający uzna za rozsądne
ii) Wszystkie faktury które nie zostaną zapłacone na rzecz Sprzedającego po jego zawiadomieniu stają się natychmiast wymagalne
iii) Sprzedający będzie upoważniony do obciążenia odsetkami ustawowymi w wysokości określonej na danej fakturze od wymagalnej daty płatności, do momentu, gdy płatność zostanie dokonana zgodnie rzeczywiście z punktem 3.1

2.3 Antycypacyjne zerwanie Umowy

Sprzedający może wstrzymać wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli po zawarciu Umowy zostanie stwierdzone, że Kupujący nie spełnia istotnej części swoich zobowiązań, jako skutek w szczególności, ale nie tylko ograniczający się do znaczącego braku jego zdolności do działania, lub jego wypłacalności, lub jego działania w przygotowaniu do wykonania lub w realizacji Umowy. Jeżeli Sprzedający dostarczył już produkt przed antycypacyjnym zerwaniem Umowy stanie się oczywiste, to Sprzedający może zapobiec wydaniu produktów Kupującemu, mimo iż Kupujący posiada dokumenty upoważniające go do otrzymania produktów. Jeżeli przedterminowe zerwanie Umowy jak to opisano niniejszym, staje się oczywiste, to Sprzedający ma prawo do oświadczenia,
że Umowa jest anulowana. Żadna ze stron Umowy nie jest upoważniona do zbycia jakichkolwiek zobowiązań/należności wynikających z niniejszej Umowy, jakiejkolwiek stronie bez pisemnej zgody drugiej strony Umowy.

3. Zachowanie prawa własności

Produkty objęte Umową pozostaną własnością Sprzedającego do czasu uregulowania płatności w ramach wszystkich umów zawartych między Kupującym i Sprzedającym zgodnie z ich warunkami, produkty pozostają własnością Sprzedającego aż do momentu, gdy Kupujący zapłaci całkowitą wartość produktu nawet gdy został on dostarczony, przerobiony lub zmontowany razem lub osobno z innym materiałem należącym do Kupującego. Kupujący będzie magazynować wyprodukowane produkty w taki sposób, aby mogły być one zidentyfikowane jako własność Sprzedającego. Jeśli jakakolwiek płatność będzie przeterminowana w części lub całości jakikolwiek tytuł egzekucyjny będzie nałożony na własność lub aktywa Kupującego lub będzie złożony wniosek o upadłość (dobrowolny lub przymusowy) przez Kupującego lub jego wierzycieli, lub Kupujący nie będzie w stanie spełnić swoich zobowiązań z tytułu płatności, to Sprzedający może wejść na teren Sprzedającego, aby odzyskać lub odsprzedać dostarczone wyroby lub ich części w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe Umowy.

4. Jakość

Produkty niepełnowartościowe

Produkty sprzedane jako „niepełnowartościowe” lub produkty uzgodnione między Kupującym a
Sprzedającym jako „niepełnowartościowe” będą sprzedane według rzeczywistego stanu bez
gwarancji i rękojmi w tym za wady ukryte. Jakakolwiek specyfikacja bądź informacja udzielona
przez Sprzedającego w odniesieniu do takich produktów jest podana w dobrej wierze i
Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za ich wykonanie. Sprzedający nie będzie w żadnym
przypadku odpowiedzialny wobec Kupującego ani strony trzeciej, jeżeli chodzi o jakość lub stan
takich produktów.

5. Roszczenia

Jakiekolwiek roszczenie wynikające z niniejszego kontraktu i/lub związane z niniejszymkontraktem powinno być zgłoszone Sprzedającemu nie później niż 90 dni od daty przejścia ryzyka zgodnie z Incoterms 2010.
W przypadku, gdy materiał wysłany z UNISET RSSP będzie poddany jakiejkolwiek dalszej przeróbce i/lub obróbce cieplnej przed dotarciem do jego ostatecznego miejsca przeznaczenia, wtedy jakiekolwiek roszczenia wynikające z tego powodu roszczenie będą pominięte i odrzucone. Kupujący ma prawo sprawdzić jakość dostarczonych produktów lub wyznaczyć wyspecjalizowaną organizację w celu dokonania inspekcji na swój własny koszt przy rozładunku/składowaniu. Po przybyciu ładunku do miejsca ostatecznego przeznaczenia Kupujący jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji materiału przy rozładunku. Jeżeli zostaną stwierdzone jakiekolwiek rozbieżności, wtedy taki dowód musi być potwierdzony pisemnie przez odpowiednie władze kolejowe i/lub przewoźnika. Kupujący powinien być zobowiązany do dostarczenia odpowiednich raportów w odniesieniu do rozbieżności ilościowych, które mają być sporządzone przez odpowiednie władze kolejowe i/lub przewoźnika, UNISET RSSP w ciągu 90 dni po dotarciu do jego ostatecznego miejsca przeznaczenia. Sprzedający wymieni lub zrekompensuje na swój koszt i tak szybko jak to będzie możliwe materiał, który został uznany jako pozostający w niezgodności. Sprzedający materiału, który jest przedmiotem jakiegokolwiek roszczenia powinien powiadomić Kupującego o załatwieniu takiego roszczenia. Jeżeli zostaną stwierdzone jakiekolwiek rozbieżności dotyczące jakości, wtedy Kupujący jest zobowiązany do powiadomienia UNISET RSSP i dostarczenia odpowiednich raportów odpowiadających takim rozbieżnościom w celu stwierdzenia czy są one wystarczające do ich zaakceptowania lub też będzie wymagane niezależne świadectwo inspekcyjne uznanego kontrolera. Jeżeli niezależna wyspecjalizowana organizacja będzie wymagana do przeprowadzenia kontroli reklamowanego materiału wtedy taka organizacja powinna być uzgodniona przez strony kontraktowe. W takim przypadku dowód musi być potwierdzony pisemnie niezależnym świadectwem inspekcyjnym uznanego kontrolera. Jakiekolwiek świadectwo inspekcyjne powinno być przekazane producentowi materiału będącego przedmiotem ewentualnego roszczenia a Sprzedający powinien powiadomić Kupującego o rozpatrzeniu takiego roszczenia.
W przeciwnym wypadku roszczenie będzie pominięte i odrzucone jak również roszczenia dotyczące uszkodzeń powierzchni spowodowanych niewłaściwym zabezpieczeniem podczas transportu i składowania materiału po przejściu ryzyka zgodnie z Incoterms 2000. Kupujący nie może potrącić jakiegokolwiek roszczenia z jakiejkolwiek zafakturowanej kwoty z tego powodu. Jakiegokolwiek roszczenie będzie rozpatrywane oddzielnie. Jakiekolwiek reklamacje powstałe w wyniku wad ukrytych powinny być zgłoszone Sprzedającemu bezzwłocznie po ich stwierdzeniu, ale Sprzedający będzie uznawał takie roszczenia, jeżeli będą zgłoszone nie później niż 12 miesięcy od przejścia ryzyka zgodnie z Incoterms 2000.

6. Siła wyższa

Gdyby zaistniały warunki Siły Wyższej a mianowicie restrykcje rządowe, klęska żywiołowa, siły natury, pożar, wypadki losowe, wojna, działanie wojskowe, blokada, lub strajki uniemożliwiające Sprzedającemu/Kupującemu w całości lub częściowo wywiązania się ze zobowiązań kontraktowych, okres uzgodniony na wykonanie kontraktu będzie przedłużony na tak długi okres czasu jak będą występować takie warunki. Gdyby te okoliczności trwały dłużej niż 5 miesięcy, Sprzedający i Kupujący będą mieli prawo odmówienia z wywiązania się ze swoich zobowiązań kontraktowych bez prawa odszkodowania za jakiekolwiek straty jakie w następstwie tego może ponieść. Strona wywiązując się ze swoich zobowiązań kontraktowych bezzwłocznie powiadomi drugą stronę o rozpoczęciu i zakończeniu okoliczności uniemożliwiających wykonanie takiego zamówienia.

7. Spory

Jeżeli powstanie jakikolwiek spór w związku z Kontraktem, który nie może zostać rozstrzygnięty w trakcie rozmów musi być rozwiązany poprzez postępowanie arbitrażowe. Arbitrzy powinni być wyznaczeni przez Radę Arbitrażową Naczelnego Sądu Gospodarczego Polski a reguły Rady będą przestrzegane w postępowaniu arbitrażowym. Procedury arbitrażowe będą prowadzone w Warszawie , w Polsce, w języku polskim. Nie bacząc na powyższe, Sprzedający zastrzega sobie prawo do skierowania sporu do właściwego sądu w Polsce lub w kraju Kupującego zamiast arbitrażu.

8. Miejsce przeznaczenia

Kupujący nie jest upoważniony do odsprzedaży/reeksportu zakupionych wyrobów będących przedmiotem niniejszego Kontraktu na rynek Polski bez pisemnej zgody Sprzedającego. W przypadku takiego reexportu/odsprzedaży Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty Sprzedającemu kwoty 30% wartości takiego reeksportowanego/odsprzedanego towaru. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieuzgodnionego ze Sprzedającym wyeksportowania wyrobów ponosi Kupujący, łącznie z pokryciem wszelkich poniesionych przez Sprzedającego oraz jego klienta/ów kosztów, strat i szkód z tego tytułu. Sprzedający zastrzega sobie prawo a Kupujący będzie zobowiązany do dostarczenia Sprzedającemu kopii listów CIM i/lub CMR potwierdzonych przez ostatecznego odbiorcę i/lub Kupującego. Sprzedający będzie miał prawo do otrzymania kopii oświadczenia odpowiedniego urzędu celnego i/lub urzędu skarbowego w kraju przeznaczenia przedmiotowych produktów, a takie oświadczenie powinno potwierdzić ostateczna odprawę celną importowanych produktów i/lub wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów. W przypadku nie udokumentowania przez Kupującego, że przedmiotowe wyroby weszły w obszar celny kraju przeznaczenia, Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty dodatkowej wartości w kwocie 30% wartości takiego reeksportowanego/odsprzedanego towaru.

9. Prawo właściwe

Prawem właściwym dla Kontraktu i stosunków z niego wynikających jest prawo polskie. Konwencja Narodów Zjednoczonych dotycząca Międzynarodowego Obrotu Produktami (Konwencja Wiedeńska) niniejszym jest wyłączona.

10. Zmiany i korekty

Jakiekolwiek zmiany lub poprawki do warunków Kontraktu muszą zostać uzgodnione w formie pisemnej przez obie strony.

Pobierz „OGÓLNE WARUNKI SPPRZEDAŻY UNISET RSSP” jako dokument pdf

 


dwie duże metalowe rury